• Phương pháp chạy dây cho hệ thống âm thanh karaoke