• Dự án lắp đặt hệ thống âm thanh tại trường Việt Hàn