• Đầu karaoke VOD Việt KTV dung lượng 2000Gb đến 3000Gb